Reglement Norsk Marsvinforening

Reglement for Norsk Marsvinforening

Kapittel 1

Navn og formål

§1 Foreningens navn er Norsk Marsvinforening, forkortet NMF, og ble stiftet i 2010. NMF er en landsomfattende forening for alle som er marsvineiere og for de som har interesse for marsvin.

§2 Foreningen har som formål å:

 • Spre informasjon og interesse for marsvin, enten det er rasedyr eller kjæledyr.
 • Fremme riktig hold av marsvin
 • Bidra til å fremme utvikling av de ulike marsvinrasene vi har i Norge
 • Holde minst 3 utstillinger i året
 • Utdanne rase- og petdommere
 • Sende ut medlemsblad per mail (eller på papir for de som ikke har tilgang til mail) 4 ganger i året.

Kapittel 2

Organisering/årsmøte

§3 NMF skal avholde årsmøte hvert år innen 1.Mars. Inkallingen skal sendes til alle medlemmer minst 6 uker før årsmøtet avholdes. Innkomne saker skal være styret i hende minst 4 uker før årsmøtet avholdes. Alle som har betalt medlemskontigent har møte- og stemmerett ved årsmøtet.

§4 Med innkalling skal følge:

 • Dagsorden
 • Signert årsberetning
 • Signert regnskap med revisors beretning
 • Valg

§5 Årsmøtets oppgave:

 • Velge møteleder
 • Velge referent
 • Velge 2 personer til å signere referatet fra årsmøtet
 • Budsjett og Årsberetning
 • Regnskap
 • Behandling av innkomne forslag
 • Valg av styremedlemmer

§6 Klubbens styre skal bestå av:

 • Leder (velges for 2 år)
 • Nestleder (velges innad i styret for 2 år)
 • Sekretær (velges for 2 år)
 • Kasserer (velges for 2 år)
 • 2 styremedlem (velges for 2 år)
 • 2 vara (velges for 2 år)
 • Revisor (velges for 1 år)

Kun halvparten av styret skal være på valg hvert år.

§7 Forslag til styremedlemmer skal sendes skriftlig til styret minst 4 uker før årsmøtet avholdes. Foreslåtte medlemmer til styreverv skal ha vært medlem i NMF eller lignende forening i minst 2 år, samt vært godkjent oppdretter i foreningen. Stemming skal kun foregå ved personlig fremmøte og av medlemmer av NMF. Stemming skal foregå skriftlig på årsmøtet.

§8 Dersom styret ikke er fulltallig skal et intrimstyre for en kortere periode bestå av minst leder, sekretær og kasserer frem til neste årsmøte.

§9 Flere medlemmer fra samme husstand kan ikke sitte i styret samtidig. Personer som er dømt for dyremishandling etter dyrevernsloven kan heller ikke velges til tillitsverv i klubben.

§10 Registrator, webmaster, redaktør for medlemsbladet og materialforvalter kan velges av årsmøtet, men styret kan også selv velge disse vervene ved behov. Nevnte verv er ikke styremeverv, og de har ikke møte-/stemmerett på styremøter. Varaene har ikke møteplikt, men møterett på styremøter.Varaene har heller ikke stemmerett ved et fulltallig styre. Minst halvparten av styret skal være med på styremøtet for at møtet skal være beslutningsdyktig.

§11 Styret plikter å avholde første styremøte senest 6 uker etter avholdt årsmøte ved personlig fremmøte eller telefon-/ IT-baserte løsninger. Sekretær plikter å føre protokoll fra styremøter som skal loggføres.

§12 Foreningen kan kalle inn til ektraordinært årmøte dersom styret eller minst 10% av medlemmene forlanger det. Det skal være minst 2 ukers varsel, og med innkallelsen skal følge saker til behandling. For møte- og stemmerett gjelder samme regler som ved ordinært årsmøte.

Kapittel 3

Medlemsskap og kontigent

§13 Alle som har interesse for marsvin kan bli medlem av foreningen.

 • Medlsmeskontigenten bestemmes hvert år på årsmøtet
 • Kontigenten skal betales innen 31. Januar hvert år
 • Ved innmelding etter 01.10. gjelder medlemsskapet for resterende år og påfølgende år.
 • For sen betaling kan føre til strykning av medlemsskap og man blir ikke opptatt som medlem igjen før skyldig beløp er betalt.
 • Medlemmer som er i familie har mulighet til å betale familiekontigent.
 • Medlemsskap stiftes ved betaling av kontigent per konto. Medlemmer vil da få tilsendt medlemsbevis og motta medlemsblad. Medlemmer har også rett til å stille ut marsvin på NMFs utstillinger.
 • Medlemmene forplikter seg til å følge NMKF s reglement til en hver tid
 • Medlemmene forplikter seg til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse opprettholdes

§14 ?resmedlem

 • Personer som har gjort seg fortjent til det kan av styret utnevnes som æresmedlem
 • Æresmedlem skal ikke betale medlemskontigent
 • Styret kan også foreslå personer som fortjener en påskjønning. Disse tildeles et æresbevis.

Kapittel 4

Ekskludering/utestenging

§15 Medlemmer av NMF plikter å forholde seg til reglementet til enhver tid. Styret kan utestenge medlemmer for en periode eller ekskludere medlemmer permanent.

Disse punkter kan føre til utestenging/ekskludering:

 • 1. Brudd på utstillingsregler
 • 2. Sjikanering av andre medlemmer, styret eller dommere som dømmer på NMFs utstillinger
 • 3. Brudd på dyrevernsloven
 • 4. Økonomisk utroskap mot foreningen
 • 5. Motarbeiding av foreningen
 • 6. Brudd på tusehetsplikt
 • Utestenging eller ekskludering krever 3/4 av styrets stemmer
 • Brudd på overnevnte punkter kan føre til permanent ekskludering
 • Utestengte medlemmer mister i perioden alle tillitsverv
 • Utestengte medlemmer kan ikke vise dyr på utstillinger, publisere ting i medlemsbladet eller registrere dyr
 • Dersom utestengte medlemmer ikke overholder utestengelsen kan dette føre til en lengre utestengelses periode.
 • Personer som er utestengt eller nektet medlemsskap kan anke dette innenfor ordinært årsmøte eller ekstraordinært årmøte. Medlemmer skal utestenges eller eksluderes skal ha sktiftlig varsel om dette på forhånd med begrunnelse.

Kapittel 5

Underavdelinger

§16 For å danne en underavdeling må dette søkes om og godkjennes på årsmøte. En underavdeling er bestemt etter georgrafiske områder. (eks Nord-norge, Midt-Norge, Sør-Norge)

 • Underavdelinger kan oppdrettes av medlemmer fra et distrikt eller landsdel
 • For å søke om en underavdeling må denne ha et fulltallig styre klart
 • Det skal være avholde minst 2 utstillinger i området på forhånd med et brukbart oppmøte som skal legges frem sammen med søknad om opprettning av underavdeling
 • En underavdeling plikter å følge NMFs lover og regler og skal avholde årsmøte på samme måte som hovedforeningen.
 • Innkalling til underavdelingens årsmøte skal sendes ut til alle medlemmer av underavdelingen og skal inneholde de samme punkter som hos hovedforeningen.
 • Referat fra underavdelingenes årsmøter skal sendes til hovedstyre senest 2 uker etter avholdt årsmøte.
 • Alle betalende medlemmer som hører til under regionen blir automatisk medlem av underavdelingn.

Kapittel 6

Registrering av oppdretternavn

§ 17 For å registrere et oppdretternavn må man være medlem av NMF.

 • Søknad om oppdretternavn skal sendes skriftlig til styret på egen skjema
 • Søker om oppdretternavn skal være over 16 år
 • Ansøkte oppdretternavn skal publiseres i medlemsbladet
 • Ansøkte oppdretter må vise 2 oppdrettergrupper med egenoppdrettete dyr av samme rase for 2 ulike dommere som skal godkjennes. Self og non self må ha samme farge/tegning.
 • Oppdretternavnet kan kun tas i bruk etter oppdrettet er godkjent i NMF
 • Dersom eier av oppdretternavnet melder seg ut av klubben eller ekskluderes skal opdpretternavnet være frosset i 4 år. Det kan ikke registreres dyr med oppdretternavnet i perioden av andre enn eier av navnet. Etter 4 år blir navnet frigjort for bruk.

Kapittel 7

Registrering av marsvin

§18 For å registrere marsvin må man være medlem av NMF

 • Kun renrasede dyr kan registreres i NMF
 • Mor skal være minst 7 mnd ved fødsel
 • Max 3 kull per hunn kan registrers per år
 • Utelandske registrerte dyr trenger ikke å omregistreres
 • Man kan søke dispensasjon for registrering hos registrator. Alle godkjente dispensasjnoner skal loggføres.

Kapittel 8

Oppløsning av foreningen

§19 Ved oppløsning av foreningen skal følgende gjelde:

– Forslag om oppløsning skal vedtas på styremøte, ordinært eller ekstraordinært årsmøte med minst ? flertall

– Ved oppløsning skal det på siste styremøte, årsmøte eller ekstraordinært årsmøte vedtas hva som skjer med foreningens midler.